Etický kodex

Pojem „DentalCare“ je v rámci tohoto etického kodexu ekvivalentní pojmu „pracovník DentalCare“.

Tento etický kodex se vztahuje na veškeré konzultační, poradenské a ekonomické služby, které pod značkou „DentalCare“ poskytuje Česká stomatologická akademie.

Při poskytování svých služeb uplatňuje DentalCare vždy tyto principy:

Odbornost a naše plnění:

 • Své služby a informace poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem klienta.
 • Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb.
 • Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni odborně a efektivně splnit (sami anebo s odpovídající odbornou subdodávkou).
 • V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši své odměny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.

Morální a etické principy:

 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Zájmy klienta řadíme na první místo a to i na úkor vlastní újmy.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Nepřijímáme takové zakázky, které by byly v rozporu s tímto etickým kodexem či právním řádem ČR.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta:

 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
 • Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Tento Etický kodex byl schválen Řídícím výborem České stomatologické akademie a je účinný od 20. 7. 2008.

Prosíme klienty, aby jakékoliv podezření na nedodržení etického kodexu ohlásili na adrese reklamace@dentalcare.cz