Smluvní podmínky & etický kodex

Preambule

Tyto „Smluvní podmínky“ se vztahují na veškeré (vzdělávací, lektorské a ekonomické) služby, které poskytuje Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o.
Klientem zpravidla rozumíme příjemce našich služeb.

Odbornost a naše plnění

Své služby poskytujeme na základě objektivních, obecně platných poznatků; s ohledem na nejlepší zájem klienta.
Upozorňujeme na možná omezení a rizika vyplývající z naší práce i na okolnosti, které jsou limitující pro efektivní zužitkování našich služeb. Výslovně upozorňujeme na značnou „subjektivitu“ vědeckých poznatků v oblasti společenských věd, tedy i věd ekonomických a souvisejících.
V zájmu klienta dbáme na kontinuální zvyšování své odbornosti.

Cenové podmínky

Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši cen (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.
Vzhledem k povaze poskytovaných služeb – jsou tyto služby zpravidla fakturovány předem; respektive v okamžiku, kdy začneme pracovat na zadaném plnění.
Ze stejného důvodu nelze objednávku našich služeb (plně) stornovat poté, co již byla vyfakturována; respektive poté, co jsme započali naše práce.
V případě eventuální prodlení s úhradou našich služeb bude účtován poplatek z prodlení ve výši 0,03% fakturované částky za každý den prodlení (11% p.a.).

Morální a etické principy

Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
Zájmy klienta řadíme na první místo, a to i na úkor vlastní újmy.
Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.

Mlčenlivost a ochrana zájmů klienta

Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů klienta.
Informace, které získáme od klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
Získané informace poskytujeme pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s klientem a v takové podobě, kterou klient odsouhlasil.
Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Závěr

Tyto „Smluvní podmínky & etický kodex“ byly schváleny vedením společnosti; a jsou účinné od 20. 7. 2008.