Smluvní podmínky & etický kodex

Vzájemná práva a povinnosti KlientaPoskytovatele ve věci programu MBA se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“ či „OP“):

Definice a pojmosloví

Poskytovatel“ či též „OMBA“ znamená společnost Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o.; sídlo: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1; centrála a korespondenční adresa: Matušova 982, 40801 Rumburk; IČ: 49903586, DIČ: CZ49903586; vedená u Městského soudu v Praze (C 197589);

program MBA“ (též „Program“) znamená službu Poskytovatele, zahrnující profesní vzdělávací program MBA (Master of Business Administration) pro privátní lékařské (i stomatologické) praxe.

Klient“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která projeví zájem o Program;

Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Portál“ znamená internetové stránky Poskytovatele na adrese https://www.omba.cz/

Specifika Programu

Profesní vzdělávací program MBA (Master of Business Administration) pro privátní lékařské (i stomatologické) praxe.
Program cílí na rozvoj konkrétních manažerských dovedností a praktických zkušeností – spolupodílí se na něm zejména lektoři s vlastními zkušenostmi v oboru privátní medicíny. Studium je primárně určeno všem lékařům/vlastníkům (či manažerům) privátních praxí a dalším zdravotníkům v privátní sféře.

Studium je součástí (online) distančního postgraduálního vzdělávacího programu Online MBA, dle zákona o celoživotním vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotníků v ČR (zákony 95/2004 a 96/2004) a SR (578/2004).

Titul MBA (Master of Business Administration) je českém právním prostředí obecně udělován jako neakademický titul, psaný za jménem.
Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale formu postgraduálního celoživotního vzdělávání.

Studium probíhá formou distanční (online web meeting), plus jsou Klientům k dispozici PDF ebooky pro každou lekci.

Objednávka

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky. Došlé objednávky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná objednávka je závazná a je uzavřením smlouvy, dle těchto OP.

Klient odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů je Klient povinen neprodleně oznámit.

V případě překročení kapacity Programu se může Klient přihlásit jako náhradník. Pokud OMBA zjistí, že se na Programu uvolnilo místo, bude Klient kontaktován (na jím zadaném e-mailu nebo telefonu) a volné místo mu bude nabídnuto.

OMBA vydá neprodleně po objednávce zálohovou fakturu, avšak až v kalendářním roce, v kterém začíná Program; a to z důvodu věcné a účetní souvislosti.

Cena

Cena Programu je cenou smluvní a je uváděna včetně DPH. Cena Programu je cenou celkovou (finální), zahrnuje tedy též cenu všech poskytnutých podkladů, ebooků a dalších vzdělávacích materiálů, použití technického vybavení (na straně OMBA) a vše související.

Úhrada Ceny

Klient je po zadání objednávky povinen uhradit zálohu Ceny ve výši nejméně 30% celkové Ceny.
Pokud nebude záloha Ceny uhrazena k datu splatnosti zálohové faktury, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit či lze modifikovat výši zálohy, pokud se OMBA s Klientem dohodne.

Doplatek Ceny je Klient povinen uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením Programu.
V případě Objednávky ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením Programu, je Klient povinen uhradit 100 % sjednané Ceny již při Objednání.

Povinnosti Klienta

Každý Klient je v průběhu Program povinen zejména:

 • Dodržovat pokyny lektorů (během vzdělávacích aktivit);
 • nenarušovat průběh Programu nevhodnými způsoby;
 • chovat se k ostatním účastníkům a lektorům zdvořile a v souladu s obecně uznávanými pravidly chování.

Změny a zrušení Program

OMBA si vyhrazuje právo změny programu Programu a jednotlivých lekcí; data i „místa“ konání (IT platformy), z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Klienti budou každém v takovém případě neprodleně informováni o změnách.

Storno podmínky

Zrušení smlouvy ze strany Klienta je možné pouze za níže uvedených storno podmínek. Storno poplatky při zrušení smlouvy činí:

 • 30 % z Ceny ke minimální storno.
 • 50 % z Ceny od 60. dne do 30. dne včetně před termínem zahájení daného Programu.
 • 70 % z Ceny méně než 30 dní před termínem zahájení daného Programu.

Ochrana autorkých práv

Veškeré podklady a vzdělávací materiály poskytnuté v rámci Programu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny:

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu OMBA jakýmkoliv způsobem Klientem dále kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo používán k veřejným prezentacím.

Audio či video záznamy programu jsou určeny výhradně Klientům pro jejich osobní potřebu. Poskytnutí takových záznamů třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek i Autorského zákona.

Jako držitel autorských práv má OMBA zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Osobní údaje

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu Klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

Klienti souhlasí s tím, že součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem OMBA.

Obchodní sdělení přímého marketingu budou zasílána pouze v přiměřené míře, a pouze pokud se bude OMBA oprávněně domnívat, že by Klienta mohla nabídka zajímat.

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu může Klient kdykoliv odmítnout.

Etický kodex OMBA

Při poskytování svých služeb uplatňuje OMBA vždy tyto principy:

 • Své vzdělávací služby poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem Klienta.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši Ceny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.
 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje Klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů Klienta.
 • Informace, které získáme od Klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení Klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme třetí straně pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s Klientem a v takové podobě, kterou Klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech Klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Mimosoudní a soudní řešení sporů

OMBA upřednostňuje mimosoudní vyřizování sporů.

V případě stížnosti anebo reklamace se musí Klienti primárně obracet na příslušného pracovníka OMBA, anebo prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@OMBA.cz

Obě smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory dohodou.
Jestliže nebude možné (přes veškerou snahu) spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

V případě zásahu vyšší moci pozbývá Poskytovatel vůči Klientovi veškeré povinnosti a závazky. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazených plateb. Za vyšší moc se považují války, násilné celorepublikové občanské nepokoje, živelné či jiné katastrofy celospolečenského dopadu. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti Poskytovatele dané změnou legislativy či zásahem státní moci.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku – všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tyto obchodní podmínky (OP) jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na Portálu. Tyto OP, jakož i vztahy, které upravují nebo které z nich vyplývají, se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto OP vstupují v účinnost dne 01. 01. 2022.